TRUYỆN NGẮN

Tác giả

Đinh Quang Tuyến là cựu học sinh
trường Trung Học
Trương Vĩnh Kỳ
Thành Phố Phan Rang
và Trung Học Thánh Thomas
(Nhà Thờ Ba Chuông, Gia Định)
Là Thân Hữu của
Trường Trung Học Nông Lâm Súc
Ninh Thuận

READ NEXT